Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Ogłoszenia o naborach do jednostek
Kategoria: Ogłoszenia o naborach do jednostek

Ogłoszenie o pracę - Specjalista ds. wynagrodzeń

Specjalista ds. wynagrodzeń

Okres zatrudnienia od 11.07.2022

¾ etatu (od 0109.2022 cały etat)

Oczekiwania wobec kandydatów do pracy:

wykształcenie ekonomiczne i co najmniej 1 rok praktyki w księgowości

posiadanie obywatelstwa polskiego

posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania w pełni z praw publicznych, oraz nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, przepisy dotyczące podatków, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy,

księgowości, znajomość programów komputerowych Płace Vulcan i Płatnik oraz służących do obsługi biurowej (edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne itp.),

brak przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na w/w stanowisku,

zaangażowanie i dyspozycyjność

Ogłoszenie o pracę - pomoc biurowa

Pomoc biurowa

Okres zatrudnienia od 01.09.2022

1/2etatu

Oczekiwania wobec kandydatów do pracy:

Wykształcenie – średnie

Doświadczenie zawodowe  - tak,

Kwalifikacje – obsługa komputera, programów biurowych (Word, EXCEL)

Umiejętności – obsługa programów biurowych

Zakres obowiązków :

 • pisanie na komputerze
 • pomoc w sporządzaniu sprawozdań
 • gromadzenie i przechowywanie akt,
 • czuwanie nad terminowym realizowaniem poleceń i załatwianie korespondencji,
 • prace pomocnicze w zakresie spraw związanych z wysyłką, segregacją i rejestracją korespondencji,
 • wykonywanie innych, wynikających z zakresu obowiązków służbowych, czynności zleconych przez przełożonego oraz stała współpraca z pozostałymi pracownikami.

 

Nabór na stanowisko starszego specjalisty w wymiarze czasu pracy ½ etatu

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach

ul. Jasnogórska 15-17

ogłasza nabór na stanowisko starszego specjalisty w wymiarze czasu pracy ½ etatu

Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:

 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac dla pracowników, zestawień zbiorczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym składki ZUS, PPK, podatek);
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu wpłat za obiady;
 • prowadzenie spraw związanych z zasiłkami pracowników;
 • pomoc w prowadzeniu dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrekcję szkoły, wynikających z potrzeb placówki

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3 lata stażu pracy,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych,
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
 • znajomość zagadnień z zakresu płac i księgowości,
 • umiejętność obsługi komputera (mile widziana znajomość programu Vulcan, Płatnik, MS Excel)

Wymagania dodatkowe:

 • podstawowa znajomość przepisów prawa,
 • umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, komunikatywność, samodzielność, umiejętność organizowania pracy, dokładność, sumienność, rzetelność, życzliwość,
 • zdolność podejmowania samodzielnych decyzji i zaangażowanie w pracy.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa w systemie jednozmianowym z monitorem ekranowym.

Informacja nt. wymaganych dokumentów:

 1. list motywacyjny;
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie;
 4. kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do 21.04.2021r. do godz. 15.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach, ul. Jasnogórska 15-17, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko starszego specjalisty”.

Aplikacje niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach

Wybrani kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zaproszeni na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne – o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie do dnia 23.04.2021 r.

Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 -231 25 61.

Ogłoszenie o wyniku naboru będzie umieszczone na stronie internetowej BIP oraz stronie internetowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł: 0%

Dodatkowe informacje:

 1. Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 2. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 3. ..............................................................
 4. ..............................................................

 

Nabór na stanowisko starszego specjalisty w wymiarze czasu pracy ½ etatu

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach

ul. Jasnogórska 15-17

ogłasza nabór na stanowisko starszego specjalisty w wymiarze czasu pracy ½ etatu

Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:

 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac dla pracowników, zestawień zbiorczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym składki ZUS, PPK, podatek);
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu wpłat za obiady;
 • prowadzenie spraw związanych z zasiłkami pracowników;
 • pomoc w prowadzeniu dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrekcję szkoły, wynikających z potrzeb placówki

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3 lata stażu pracy,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych,
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
 • znajomość zagadnień z zakresu płac i księgowości,
 • umiejętność obsługi komputera (mile widziana znajomość programu Vulcan, Płatnik, MS Excel)

Wymagania dodatkowe:

 • podstawowa znajomość przepisów prawa,
 • umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, komunikatywność, samodzielność, umiejętność organizowania pracy, dokładność, sumienność, rzetelność, życzliwość,
 • zdolność podejmowania samodzielnych decyzji i zaangażowanie w pracy.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa w systemie jednozmianowym z monitorem ekranowym.

Informacja nt. wymaganych dokumentów:

 1. list motywacyjny;
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie;
 4. kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do 26.03.2021r. do godz. 15.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach, ul. Jasnogórska15-17, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko starszego specjalisty”.

Aplikacje niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach

Wybrani kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zaproszeni na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne – o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie do dnia 30.03.2021 r.

Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 -231 25 61.

Ogłoszenie o wyniku naboru będzie umieszczone na stronie internetowej BIP oraz stronie internetowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł: 0%

Dodatkowe informacje:

 1. Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 2. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 3. ..............................................................
 4. ..............................................................

 

Nabór na stanowisko starszego specjalisty w wymiarze czasu pracy ½ etatu

Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:

 • sporządzanie list płac dla pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym składki ZUS, PPK, podatek);
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu wpłat za obiady;
 • ewidencja faktur; zastępowanie głównej księgowej w przypadku jej nieobecności;
 • pomoc w prowadzeniu dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrekcję szkoły, wynikające z potrzeb placówki

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • wykształcenie ekonomiczne, z minimum rocznym doświadczeniem w księgowości,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych,
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
 • znajomość zagadnień z zakresu księgowości

Wymagania dodatkowe:

 • podstawowa znajomość przepisów prawa,
 • umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, komunikatywność, samodzielność, umiejętność organizowania pracy, dokładność, sumienność, rzetelność, życzliwość,
 • zdolność podejmowania samodzielnych decyzji i zaangażowanie w pracy.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca biurowa w systemie jednozmianowym z monitorem ekranowym. Informacja nt. wymaganych dokumentów:

 1. list motywacyjny;
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie;
 4. kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów: Dokumenty należy składać do 05.03.2021r. do godz. 12.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach, ul. Jasnogórska15-17, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko specjalisty”.

Aplikacje niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach Wybrani kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zaproszeni na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne – o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie do dnia 10.03.2021 r.

Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 -231 25 61.

Ogłoszenie o wyniku naboru będzie umieszczone na stronie internetowej BIP oraz stronie internetowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł: 0%

 

Dodatkowe informacje:

a. Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

b. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

c. ..............................................................

d. ..............................................................